Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy informuje o realizacji projektu pn: „Gmina Moszczenica Twój partner w rozwoju II – po wiedzę i umiejętności, po aktywność na rynku pracy”,  realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy. Projekt wdrażany jest w ramach  Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie  poziomu wiedzy i umiejętności  zawodowych oraz intrapersonalnych i interpersonalnych przydatnych w życiu społecznym  i zawodowym co najmniej  u 26 klientów GOPS Moszczenica, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym  do 31.XII.2017r. Projekt  obejmuje 2 lata: 2016r VII-XII; 2017r I-XII. Grupę docelową stanowią 26 os. z gminy Moszczenica,  klienci GOPS: (13os./r). Projekt przewiduje realizację 5 zadań:

 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb UP – czyli zdiagnozowanie potrzeb każdego uczestnika projektu
 2. Praca socjalna – pomoc personelu projektowego ukierunkowana na uczestnika projektu
 3. Wypłata zasiłków (wkład własny pieniężny) – pomoc finansowa dla uczestników projektu (wypłata zasiłków)
 4. Usługi aktywnej integracji – realizacja szkoleń, zajęć dobranych odpowiednio do potrzeb uczestnika projektu.
 5. Weryfikacja Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – weryfikacja nabytych umiejętności w trakcie uczestnictwa w projekcie.

Rozpoczęcie działań projektowych w tym rekrutacja oraz ustalenie indywidualnej ścieżki wsparcia planowane w są od miesiąca lipiec 2016, osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu znajdującego się w siedzibie Moszczenica. Realizując projekt, realizatorzy zapewniają uczestnikom m.in.:

 • szeroki dostęp do rozwoju społeczno-osobowego,    
 • możliwości wzmacniania kompetencji zawodowych,
 • pomoc finansową w postaci zasiłków,
 • wzmocnioną pracę socjalną,
 • wyżywienie (catering),
 • wysoką jakość prowadzonych zajęć,
 • certyfikaty z ukończonych szkoleń.

Przykładowe rezultaty projektu, jakie planuje się uzyskać u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dzięki wsparciu uzyskanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego NA LATA 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, to:
- 2 os. bezrobotne lub bierne zawodowo obędą pracowały,
- 4 os.bezrobotne lub bierne zawodowo obędą pracowały będą poszukiwały pracy,
- 4 os. uzyskają kwalifikacje,
- 22% uczestników po zakończeniu udziału w proj. podejmie zatrudnienie,
- 12% uczestników o znacznym stopniu niepełnosprawności/os z niepełnosprawnością intelektualną/os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, po zakończeniu udziału w proj. podejmie zatrudnienie,
- 56% uczestników po zakończeniu udziału w proj. dokona postępu w procesie aktyw. społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszy dystans do zatrudnienia lub podejmie dalszą aktywizację,
- 46% uczestników  o znacznym stopniu niepełnosprawności/os z niepełnosprawnością intelektualną/os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, po zakończeniu udziału w proj. podejmie zatrudnienie,
- u 21 os. nastąpi wzrost poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intra i interpersonalnych, przydatnych w życiu społecznym i zawodowym

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.