Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019 W GOPS MOSZCZENICA

*„Dobry Start” – nowość! - link

*świadczenie wychowawcze 500+,  - link

* świadczenia rodzinne,  - link

* fundusz alimentacyjny - link
 

Do WNIOSKODAWCÓW GOPS MOSZCZENICA (okr. zasiłkowy 2018/2019)!!!

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZENICY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH ŚWADCZENIOBIORCÓW WNIOSKUJĄCYCH O ŚWIADCZENIA (WYCHOWAWCZE, RODZINNE ITD.) O SKRUPULATNE, DOKŁADNE I CZYTELNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW ORAZ SKŁADANIE WNIOSKÓW WYPEŁNIONYCH,  KOMPLETNYCH - CO W ZNACZNYM STOPNIU UŁATWI PRACĘ I PRZYSPIESZY CZAS WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE - A JEDNOCZEŚNIE REALIZACJĘ WYPŁATY ŚWIADCZENIA.
 

WNIOSKI ORAZ DANE W NICH WYMAGANE NIE ULEGŁY ZNACZNYM ZMIANOM     W PORÓWNIANIU Z POPRZEDNIM OKRESEM ZASIŁKOWYM ZATEM SAMODZIELNE ICH WYPEŁNIENIE NIE POWINNO SPRAWIĆ TRUDNOŚCI.
 

W TROSCE O NASZE WSPÓLNE DOBRO PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I WSPÓŁPRACE W WW. ZAKRESIE.

 

 Nowe świadczenie dla uczniów „Dobry Start”


Dobry Start to rządowy program wsparcia, w ramach którego rodziny raz w roku otrzymają na każde uczące się w szkole dziecko jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł, niezależnie od dochodów.


Poniżej przedstawiamy informacje w zakresie realizacji programu w Gminie Moszczenica w okresie zasiłkowym 2018/2019
 

Dla kogo wsparcie? 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"? 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 

Gdzie złożyć wniosek?

W Gminie Moszczenica program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy ul. Samorządowa 2 (dział świadczeń rodzinnych)
 

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2018 online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać od 01.08.2018r. do 30.11.2018r. w GOPS Moszczenica. Tutaj również będzie można pobrać formularze wniosków. Formularze będą również dostępne w wersji elektronicznej w zakładce druki do pobrania

Uwaga! – o dostępności formularzy wniosków poinformujemy w odrębnej informacji. Najprawdopodobniej będą one do pobrania około 25.07.2018r.
 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

WAŻNE!

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+”

 

30 września 2018r. kończy się okres świadczeniowy w zakresie przyznanych świadczeń „500+”. Zatem, aby nadal korzystać ze wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” należy ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia.
 

Wzorem lat ubiegłych w Gminie Moszczenica realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy ul. Samorządowa 2.
 

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2018 online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.
 

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać od 01.08.2018r. w GOPS Moszczenica. Tutaj również będzie można pobrać formularze wniosków. Formularze są również dostępne w wersji elektronicznej w zakładce druki do pobrania
 

Uwaga! – o dostępności formularzy wniosków poinformujemy w odrębnej informacji. Najprawdopodobniej będą one do pobrania około 25.07.2018r.
 

Informujemy wnioskodawców ubiegających się o świadczenie również na pierwsze dziecko w rodzinie – a więc uzależnione od kryterium dochodowego ( tj. miesięcznie 800,00 zł,/osobę w rodzinie lub 1200,00 zł. jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne) -  iż do zweryfikowania sytuacji dochodowej – kryterium uprawniającego do przyznania świadczenia – w okresie zasiłkowym 2018/2019 rokiem bazowym jest rok 2017r. Prosimy zatem o przygotowanie i załączanie do wniosku ( w razie ich posiadania):

- stosownych oświadczeń/ dokumentów potwierdzających dochody nieopodatkowane rodziny (np. stypendia, zasiłki chorobowe i macierzyńskie KRUS i inne wg. katalogu), 

- oświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego –w roku 2017r. ( na podstawie nakazu płatniczego podatku za rok 2017)

- w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej (w formie ryczałtu czy karty podatkowej) – zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów bądź podatku osiągniętych w 2017r.
 

Jeżeli w roku bazowym 2017 bądź po tym roku u któregokolwiek członków rodziny nastąpiła utrata bądź uzyskanie źródła dochodu, należy przedstawić - składając wniosek - odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o dochodach i inne).
 

Podkreślamy - iż ww. informacji nie mamy możliwości pozyskać samodzielnie w naszych systemach teleinformatycznych. Weryfikować samodzielnie możemy: dochody opodatkowane, składki ZUS i inne informacje o osobach ( w bazach: PESEL, CIDG, CBB itp.).
 

Terminy składania wniosków - a termin wypłaty świadczeń.

  1. Wniosek złożony od 01.07.2018r. do 31.08.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 31.10.2018r.
  2. Wniosek złożony od 01.09.2018r. – 30.09.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 30.11.2018r.
  3. Wniosek złożony od 01.10.2018r. – 31.10.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 30.12.2018r.

 

Uwaga!

Terminy rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji mogą ulec zmianie (wydłużeniu) dla rodzin, w których członek rodziny przebywa poza granicami kraju. W takim  przypadku wniosek zostaje odesłany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem weryfikacji czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE  ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 
 

 

Bieżący okres zasiłkowy w zakresie ww. świadczeń kończy się z dniem 31 października 2018r., zatem aby nadal otrzymywać świadczenia należy ponownie złożyć wniosek.
 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać za pomocą systemów teleinformatycznych  - od 1 lipca 2018 r., natomiast osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy począwszy od 1 sierpnia 2018r. (podobnie jak w przypadku świadczenia „500+” oraz „Dobry Start”).
 

Uwaga! – o dostępności formularzy wniosków poinformujemy w odrębnej informacji. Najprawdopodobniej będą one do pobrania około 25.07.2018r.
 

Przypominamy, iż świadczenia powyższe są zależne od kryterium dochodowego.
 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty  725,00 zł.

Podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego informujemy, iż do zweryfikowania sytuacji dochodowej – kryterium uprawniającego do przyznania świadczenia – w okresie zasiłkowym 2018/2019 rokiem bazowym jest rok 2017r. Prosimy zatem o przygotowanie i załączanie do wniosku ( w razie ich posiadania):

- stosownych oświadczeń/ dokumentów potwierdzających dochody nieopodatkowane rodziny (np. stypendia, zasiłki chorobowe i macierzyńskie KRUS i inne wg. katalogu), 

- oświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego – w roku 2017r. ( na podstawie nakazu płatniczego podatku za rok 2017)

- w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej (w formie ryczałtu czy karty podatkowej) – zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów bądź podatku osiągniętych w 2017r. 
 

Jeżeli w roku bazowym 2017 bądź po tym roku u któregokolwiek członków rodziny nastąpiła utrata bądź uzyskanie źródła dochodu, należy przedstawić - składając wniosek - odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o dochodach i inne).
 

Podkreślamy - iż ww. informacji nie mamy możliwości pozyskać samodzielnie w naszych systemach teleinformatycznych. Weryfikować samodzielnie możemy: dochody opodatkowane, składki ZUS i inne informacje o osobach ( w bazach: PESEL, CIDG, CBB itp.)
 

Terminy składania wniosków – a termin realizacjiświadczeń:
 

Świadczenia Rodzinne:

  1. Wniosek złożony od 01.07.2018r. do 31.08.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 30.11.2018r.
  2. Wniosek złożony od 01.09.2018r. – 31.10.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 31.12.2018r.
  3. Wniosek złożony od 01.11.2018r. – 31.12.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 28.02.2018r.


Fundusz Alimentacyjny:

  1. Wniosek złożony od 01.07.2018r. do 31.08.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 31.10.2018r.
  2. Wniosek złożony od 01.09.2018r. – 31.10.2018r. wypłata świadczenia najpóźniej do 30.11.2018r.

 

Uwaga!

Terminy rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji mogą ulec zmianie (wydłużeniu) dla rodzin, w których członek rodziny przebywa poza granicami kraju. W takim  przypadku wniosek zostaje odesłany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem weryfikacji czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.