Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 programu „Rodzina 500+” w GMINIE MOSZCZENICA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy  informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500 plus” na nowy  okres  świadczeniowy, trwający od października 2017 roku do września 2018 roku,

BĘDĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 SIERPNIA 2017 ROKU
w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy
w  dniach  od  poniedziałku  do piątku  w godzinach  od 7:30 do15.30.

1. Gdzie można pobrać druki wniosków ?

Na chwilę obecną  na  stronie   internetowej: www.moszczenica.naszops.pl    oraz www.gminamoszczenica.eu  
oraz   www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Z uwagi  na  zmiany  wzorów  wniosków oczekujemy  na   obowiązujące  od
1 sierpnia 2017 r. zamówione  formularze.

O możliwości  pobrania   druków w  wersji  papierowej     w  GOPS   w  Moszczenicy   poinformujemy  niezwłocznie   odrębnym komunikatem. 

2. Terminy rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres:

– wnioski złożone w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik 2017 roku nastąpi do dnia 31 października tego roku;

– wnioski złożone w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2017 roku – ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik 2017 roku nastąpi do dnia 30 listopada tego roku;

– wnioski złożone po dniu 1 listopada 2017 – prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku i wypłaca w okresach miesięcznych (nie ma możliwości przyznania prawa do świadczenia za miesiące wcześniejsze).

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, złożone przed dniem 1 sierpnia 2017 roku nie będą rozpatrywane.

Powyższy termin dotyczy zarówno wniosków składanych w formie tradycyjnej, jak również drogą elektroniczną.

Ponadto wnioski będzie można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP portalu Empatia
Wybierając któryś z wymienionych sposobów wnioskodawca uniknie stania w kolejce.
Z uwagi na fakt, iż w mijającym okresie zasiłkowym wnioski składane drogą elektroniczną zawierały wiele błędów, poniżej umieszczamy te najczęściej popełniane celem uniknięcia ich przy wypełnianiu wniosków  na nowy okres zasiłkowy:

  1. brak wskazania pierwszego dziecka w rodzinie, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci.
  2. brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny.
  3. brak numeru PESEL członków rodziny.
  4. adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego.
  5. niekompletne dane teleadresowe  wnioskodawcy 
  6. brak  wymaganych załączników  do wniosku

PROSIMY   O  PRAWIDŁOWE  WYPEŁNIENIE DANYCH  WNIOSKU  I  SKŁADANIE KOMPLETNYCH   WNIOSKÓW

Więcej szczegółowych informacji dotyczących świadczenia wychowawczego można pozyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy
lub pod  nr telefonów   (18)  354 12 40  wew. 24;   tel. kom. 515 850 720 
oraz poczty elektronicznej: spsopsmoszczenica@poczta.onet.pl

3.  Od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane  również wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do:
- świadczeń rodzinnych (o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, o specjalny zasiłek opiekuńczy)
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DOKUMENTY  DO POBRANIA:

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS