Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W MOSZCZENICY
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO -
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZENICY
38-321 Moszczenica, ul. Samorządowa 2
 
 1. Wymagania niezbędne:

  1)     posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2)     korzystanie z pełni praw publicznych
  3)     nieposzlakowana opinia,
  4)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne   przestępstwo skarbowe,
  5)     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6)     znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń  związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
  7)    umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną
  8)   dobra znajomość obsługi komputera.
 2. Niezbędne wykształcenie:

Zgodnie z art. 116 ust. 1  oraz  art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden   z wymienionych warunków:

1)     posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych
2)     ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
3)      do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej  do zawodu pracownika socjalnego na jednym  z kierunków:
        a)   pedagogika,
        b)   pedagogika specjalna,
        c)   politologia,
        d)   polityka społeczna,
        e)   psychologia,
        f)    socjologia,
        g)   nauki o rodzinie

W sprawie kwalifikacji pracownika socjalnego pomocniczy link: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego/

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
-  praca socjalna;
-  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
-  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej  pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
- współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;
- praca w programie komputerowym POMOST oraz w aplikacji CAS;
- sporządzanie sprawozdań z  prowadzonego rejonu, udział w tworzeniu statystyki i zapotrzebowań na finansowanie poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej oraz z programu dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ;
- wspieranie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w kierunku zaprzestania przemocy w rodzinie;
   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca częściowo w terenie w miejscu zamieszkania klientów oraz  praca przy komputerze w siedzibie  Ośrodka. 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż - w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych, a także posiadanie prawa jazdy kat.B;
 • znajomość zagadnień ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym;
 • umiejętność prowadzenia pracy socjalnej i  sporządzania kontraktów socjalnych;
 •  umiejętność skutecznego komunikowania się;
 •  umiejętność pracy zespołowej;
 •  umiejętność organizowania pracy własnej;
 •  umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 •  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 •  zaangażowanie odporność na sytuacje stresowe;
 •  bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 •  sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 • obsługa komputera, w tym programu  POMOST
 • doświadczenie   w realizacji  programów  i projektów  socjalnych
            
 1. Warunki pracy:
  1. Wymiar etatu: ½ etatu - na czas określony tj. od 1 czerwca 2018 r. do   31  grudnia  2018 r.
  2. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy, 38-321 Moszczenica, ul. Samorządowa 2

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys – (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
  4. wypełniony kwestionariusz osobowy ubiegającego się o zatrudnienie,
  5. świadectwa pracy
  6. oświadczenie kandydata o niekaralności, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  8. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  9. inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  10.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Na danym stanowisku pracy może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna, o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.

Kandydat, który zamierza skorzystać z w/w uprawnienia, jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

 

Dokumenty kandydat składa w formie oryginałów bądź kopii potwierdzonych za zgodność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy, 38-321 Moszczenica, ul. Samorządowa 2  lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem:

„Nabór na  stanowisko pracownika socjalnego „  w terminie  od  dnia  10 maja 2018  do dnia  23 maja 2018 r. do godz. 15.00.

Liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Moszczenicy.

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/ powinny być opatrzone klauzulą:

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

      Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać  pod numerem telefonu  18 3541240

 

Moszczenica, dnia  9 maja 2018 r.

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Moszczenicy

                                              (-) Barbara Waląg