Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

 

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Kto będzie mógł ubiegać się o świadczenie i jakie warunki należy spełnić?
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia może złożyć

1. matka lub ojciec dziecka,
2. opiekun prawny dziecka
3. opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948).
Jednorazowe świadczenie będzie przysługiwać w wysokości 4000 zł bez względu na dochód rodziny.
Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.  Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. W.w. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016r.
Do wniosku będzie trzeba dołączyć następujące dokumenty
1.
Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

2. Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży do dnia porodu (wymóg przedstawienia zaświadczenia, potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży, nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego oraz osoby, która przysposobiła małoletniego).

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Jaka będzie wysokość wypłacanego świadczenia?

Świadczenie będzie wypłacane jednorazowo w wysokości 4000 zł. Co ważne, świadczenie nie będzie wliczało się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym m. in. z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu Rodzina 500+. Nie będzie też podlegało egzekucji komorniczej i administracyjnej oraz nie będzie opodatkowane podatkiem od osób fizycznych.

Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w GOPS w Moszczenicy od 1 stycznia 2017r. Formularze druków, oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenie są dostępne w  Gminnym  Ośrodku Pomocy  Społecznej. Informacje pod numerem tel.   18 354 12 40  w. 24

Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1
 

 Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem''
    (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.);

 

  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. Z 2016 r. poz. 2234)


Wnioski do pobrania:

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - [pobierz]

2. Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medyczną nie później niż od 10.tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka - [pobierz]