Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach:

- tradycyjnej (tj. plastikowej)

- elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych)

Uwaga:

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w formie elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi być złączony dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.​

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki.

Rodzice, (przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka), mogą korzystać z karty dożywotnio, chyba że sąd odebrał im władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny mieszkańcy Gminy Moszczenica mogą pobrać oraz złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Samorządowa 2, Moszczenica.

Tutaj też można kierować zapytania dotyczące Karty Dużej Rodziny – osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 18 354 12 40.

Poniżej są  dostępne pliki do pobrania z aktualnymi wzorami (pobierz tutaj)
 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu  (96.9 KB)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01  (83 KB)

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02  (81.3 KB)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03  (81.6 KB)

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04  (88.1 KB)

Objaśnienia do wniosku  (40.5 KB)

Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o aplikację mKDR?  (2.8 MB)

Instrukcja - jak wypełnić wniosek o ZKDR-04?  (856.6 KB)

 

Rejestr zmian:

 

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Chcąc otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny, należy:

 1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje się o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,

W przypadku chęci korzystania z Karty w formie elektronicznej należy złożyć wniosek zaznaczając rodzaj karty: elektroniczna oraz załącznik ZKDR_04-1 dla każdego członka rodziny, dla którego będzie wnioskowana Karta elektroniczna.
W załączniku należy podać numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany
w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu,z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

W załączniku ZKDR_04-1 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska, daty urodzenia i numery PESEL (lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny, (jeżeli
w załącznikach ZKDR_04-1 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.

 1. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),

Ważne:

- W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.

- W przypadku stwierdzenia przez urzędnika utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

- W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

- Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

- od 1 stycznia 2019 r. karta będzie przysługiwała również rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali troje dzieci. Karta dla rodziców będzie wydawana dożywotnio. 

 

            Więcej informacji na temat funkcjonowania Karty Dużej Rodziny można uzyskać korzystając z zakładki Karta Dużej Rodziny na ogólnodostępnej stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Poniżej przedstawiamy informacje o niektórych aktualnie obowiązujących zniżkach dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

 • zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny - znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek. 

Partnerzy Gorlice i okolice m.in.

"Mario Costa" MODA MĘSKA

UL. 3 MAJA,    38-300 GORLICE, MIASTO,    woj. MAŁOPOLSKIE

 

Rodzaj zniżki

od: 2017-07-10

10 % upustu dla wszystkich posiadaczy KDR na modę męską: garnitury, koszule męskie,dodatki itp.Upust nie łączy się z innymi promocjami i wyprzedażami.

 

5.10.15. Sklep GORLICE

UL. PIEKARSKA,    38-300 GORLICE,    woj. MAŁOPOLSKIE

 

Rodzaj zniżki

10% rabatu na cały asortyment marek własnych Komex S.A., w tym 5.10.15., Lincoln&Sharks, Max&Mia. Rabatem KDR objęte są wyłącznie towary w regularnych cenach (pierwsza cena produktu na metce). Rabat nie łączy się z promocjami/przecenami/wyprzedażami/akcjami specjalnymi np. Noc Zakupów czy rabatem dla uczestników programu lojalnościowego Klub 5.10.15. lub podobnego. Oferta dotyczy sklepów stacjonarnych na terenie Polski. Powyższa zniżka nie dotyczy sklepów wyprzedażowych Komex S.A. (tzw. Outlety) oraz sklepu internetowego www.51015kids.eu.

Altero Polska Sp. z o.o. S.K.A.

UL. STRÓŻOWSKA 7,    38-300 GORLICE, MIASTO,    woj. MAŁOPOLSKIE

Rodzaj zniżki

od: 2015-08-28

1) Rabat w wysokości 15% na cały asortyment Partnera dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
2) Rabat nie łączy się z innymi: rabatami, pormocjami i zniżkami Partnera.

BOBAS artykuły dla dzieci i niemowląt.

UL. PIEKARSKA,    38-300 GORLICE, MIASTO,    woj. MAŁOPOLSKIE

Rodzaj zniżki

od: 2017-08-15

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: - 10 % zniżki na cały asortyment artykułów dla dzieci w sklepie stacjonarnym i sklepie internetowym www.e-bobas.com.pl (promocje nie łączą się)

Eko Pralnia Inter serwis

MOSZCZENICA , woj. MAŁOPOLSKIE

ŁUŻNA,    woj. MAŁOPOLSKIE

 

Rodzaj zniżki

od: 2017-03-01

- 10% zniżki dla każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny na usługi : - czyszczenia chemicznego odzieży - na pranie wodne wszelkiego asortymentu - pranie pościeli wełnianej w unikatowym systemie IBW - czyszczenie wodne w nowoczesnej technologii Wet Clean - czyszczenie , renowacje i farbowanie odzieży skórzanej - farbowanie tkanin naturalnych

 

MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW

WRÓBLEWSKIEGO 10A,    38-300 GORLICE,    woj. MAŁOPOLSKIE

Rodzaj zniżki

od: 2014-12-17

Dla osób, które okażą Kartę Dużej Rodziny przysługuje 50% zniżka na wstęp do oddziałów Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

PKO BP SA Oddział 1 w Gorlicach

Rodzaj zniżki

od: 2016-09-01  do: 2020-08-31

1) rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto za Zero, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jedno dziecko posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pkt I.2; 2) dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto Pierwsze, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z rodziców posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt I.2. 2. Nie uznaje się, że został spełniony warunek posiadania odpowiednio przez rodzica albo dziecko rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim SA, jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest na podstawie umowy konta Inteligo, Konta Codzienne Adm., Konta Spektrum Adm., Konta Ulubione Adm.. 3. Warunki Cenowe Oferty obowiązują od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., dla osób, o których mowa w pkt I.1, które zawrą umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. 4. Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu opłaty miesięcznej za: 1) prowadzenie Rachunku PKO Konto za Zero do 0,00 zł; 2) obsługę karty debetowej wydanej odpowiednio do Rachunku PKO Konto za Zero lub Rachunku PKO Konto Pierwsze do 0,00 zł.

OPTYQ

UL. HM. MARII RYDAROWSKIEJ,    38-300 GORLICE, MIASTO,    woj. MAŁOPOLSKIE

Rodzaj zniżki

od: 2017-11-28

Dla posiadaczy KDR 20 % zniżki na zakup okularów w salonach OPTYQ. Promocje nie łączą się a rabaty się nie sumują.

Orange

 

Rodzaj zniżki

od: 2016-09-08

W ramach dostępnych w ofercie Orange Polska abonamentów rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny otrzymają: 5 kart SIM, które będą współdzieliły nielimitowane usługi i pakiety przypisane do numeru głównego, 4 karty dodatkowe SIM do dzielenia Internetu oraz 20 GB dodatkowych do wykorzystania co miesiąc w czasie trwania umowy. Klienci Orange mogą wybrać dla siebie jeden z abonamentów rodzinnych w ofercie Smart Plan LTE Wspólny: z telefonem od 90,00 zł/m-c lub od 140,00 zł /m-c; bez telefonu 79,99 zł/m-c lub 129,99zł/m-c. Powyższe abonamenty uwzględniają fakultatywny rabat za e-fakturę i terminowe płatności oraz wyrażenie zgody marketingowej. W ramach abonamentu Klient otrzymuje: • dla klientów przenoszących numer O zł za abonament przez 6 miesięcy; • nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci; • Internet od 10GB do 40GB (w zależności od wybranego planu) + bezpłatna karta SIM do współdzielenia Internetu; • 20 GB dodatkowy pakiet danych do wykorzystania, co miesiąc, w czasie trwania umowy; • 400 minut na połączenia przychodzące i wychodzące w roamingu UE (w zależności od wybranego planu); • 100 minut na połączenia międzynarodowe wychodzące z Polski (Strefa 1 w zależności od wybranego planu); • Internet w UE 0,1GB (w zależności od wybranego planu); • dodatkowy rabat 50% przez 24 miesiące dla Klientów, którzy dokupią abonament komórkowy do posiadanej usługi domowej w Orange. Oferta dostępna w Salonach Orange na terenie całego kraju.

 

ORLEN

 

ROPA,    38-312 ROPA,    woj. MAŁOPOLSKIE

Ul. GRUNWALDZKA 74,    38-350 BOBOWA woj. MAŁOPOLSKIE

Ul.WĘGIERSKA 29,    38-300 GORLICE,    woj. MAŁOPOLSKIE

Ul. PRZEDMIEŚCIE DOLNE 2,    38-340 BIECZ,    woj. MAŁOPOLSKIE

 

 

 

Sala Zabaw Tygrysek Gorlice

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,    38-300 GORLICE, MIASTO,    woj. MAŁOPOLSKIE

Rodzaj zniżki

od: 2017-07-05

10 % zniżki od ceny standardowej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny przy zakupie wejściówki na Salę Zabaw dla dzieci .

Salon Play

BIECKA 1,    38-300 GORLICE,    woj. MAŁOPOLSKIE

RYNEK 16,    38-300 GORLICE,    woj. MAŁOPOLSKIE

Rodzaj zniżki

od: 2016-07-07

Partner oferuje zniżkę na następujące taryfy: - Formuła Rodzina - 65 zł Przez 6 miesięcy: 30 zł - 1 karta SIM, 55 zł - 2 karty SIM, 65 zł - 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY - nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych - nielimitowane SMS/MMS - 0,19 zł Minuty na stacjonarne - nielimitowane Wspólny Internet - 10 GB Internet na karcie do Internetu - nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB - Formuła Rodzina - 95 zł Przez 6 miesięcy: 45 zł - 1 karta SIM, 75 zł - 2 karty SIM, 95 zł - 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY - nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych - nielimitowane SMS/MMS - nielimitowane Minuty na stacjonarne - nielimitowane Wspólny Internet - 30 GB Internet na karcie do Internetu - nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB Formuła Rodzina - 125 zł Przez 6 miesięcy: 55 zł - 1 karta SIM, 95 zł - 2 karty SIM, 125 zł - 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY - nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych - nielimitowane SMS/MMS - nielimitowane Minuty na stacjonarne - nielimitowane Wspólny Internet - nielimitowane GB Internet na karcie do Internetu - nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB Roaming w UE (dla każdej karty do telefonu) - nielimitowane minuty/SMS/MMS + 500 MB przez 30 dni na całą umowę

T-Mobile S.A.

Rodzaj zniżki

od: 2015-08-13

1) 20% rabatu dla posiadacza Karty Dużej Rodziny przyznawanego na cały okres umowy zawartej między Partnerem, a posiadaczem Karty Dużej Rodziny (zwanej dalej „Umową”) o której mowa w pkt 2 i naliczanego co miesiąc od opłaty miesięcznej (abonamentu).
2) Rabat przyznawany jest na każdą Umowę Abonamentową (Telefon komórkowy i/lub Internet i/lub Telefon domowy. Uprawnienie do otrzymania rabatu obejmuje wyłącznie Umowy zawarte po 13 sierpnia 2015 r.
3) Rabat przyznawany jest zarówno dla ofert tylko z kartą SIM oraz dla ofert z urządzeniem.
4) Rabat przyznawany jest przy transakcjach zawieranych w sklepach stacjonarnych (Sklepy własne oraz Autoryzowane Punkty Sprzedaży).
5) Rabat nie jest przyznawany przy zawieraniu Umów w ramach: ofert specjalnych, ofert dedykowanych dla danego segmentu klienta, ofert czasowych, ofert dostępnych na www.t-mobile.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - ODDZIAŁ GORLICE

ASNYKA 2,    38-300 GORLICE, MIASTO,    woj. MAŁOPOLSKIE

Rodzaj zniżki

od: 2016-01-21

15% zniżki na ubezpieczenia  komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów (OC), Auto-Casco (AC+KR) (nie dotyczy ryzyk dodatkowych) - Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo – osobowych o DMC do 3,5 tony. 30% zniżki na ubezpieczenia majątkowe i rolne: Bezpieczna Rodzina z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM, Bezpieczny Dom w budowie, następstwa nieszczęśliwych wypadków, Bezpieczna Zagroda, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

 

 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny - znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek.